Regulamin Sklepu internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady zakupu produktów cyfrowych za pośrednictwem Strony internetowej
Karka pisarka dostępnej pod adresem: www.karkapisarka.pl.

Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest Karolina Kołodziejczyk prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Karolina Kołodziejczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 6b/97, NIP:
5213920690.

Klient może skontaktować się z prowadzącym Sklep internetowy poprzez pocztę elektroniczną:
karkapisarka@gmail.com.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów cyfrowych znajdują się na Stronie internetowej.

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze
Sklepu internetowego.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów cyfrowych oferowanych przez Sklep internetowy jest
zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin został ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów cyfrowych.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej,
2) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy,
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia
przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba
że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają
zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem
Sklepu internetowego,
4) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
5) Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty cyfrowe w Sklepie internetowym, w
rozumieniu art. 22
1 Kodeksu Cywilnego,
6) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1),
7) Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu internetowego,
8) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Karolinę Kołodziejczyk
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kołodziejczyk dostępny na Stronie
internetowej,
9) Strona internetowa – www.karkapisarka.pl,
10) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.),
11) ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),
12) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.),
13) zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
określające: rodzaj i ilość produktów cyfrowych, sposób zapłaty, sposób dostarczenia
produktów cyfrowych, miejsce wydania produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie
przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego
produktów cyfrowych będących przedmiotem zamówienia.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia
podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek
internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające
poprawne wypełnienie formularza zamówienia, a także włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
Uwaga! Klient przed zakupem produktu cyfrowego, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym
zamierza je odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany. Sklep internetowy nie gwarantuje,
że zakupiony produkt cyfrowy będzie możliwy do wyświetlenia/odtworzenia na każdym urządzeniu
elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Informacje o produktach cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Produkty cyfrowe w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej
znajdują się m.in. informacje o właściwościach produktu cyfrowego oraz jego cenie.

Sklep internetowy dochowa należytej staranności w celu bieżącej weryfikacji informacji
zamieszczonych w Sklepie internetowym.

Informacje zawarte w Sklepie internetowym są chronione. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy
handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy graficzne i informacje o produktach
cyfrowych i innych treściach nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane bez uprzedniej
pisemnej zgody Sklepu internetowego.
CENA

Informacje o cenie produktów cyfrowych dostępne są na Stronie internetowej i zamieszczone są
przy każdym prezentowanym produkcie cyfrowym.

Ceny wszystkich produktów cyfrowych prezentowanych na Stronie internetowej wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT. Dostarczenie produktów cyfrowych do Klienta odbywa
się poprzez Internet i jest bezpłatne.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno
Sklep internetowy, jak i Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych produktów cyfrowych
nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen, rozpoczętych
akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów cyfrowych znajdujących się w
Sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów, w tym produktów cyfrowych, do
sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej, bądź
wprowadzania w nich zmian.
ZAMÓWIENIE PRODUKTU

Klient może zamówić produkty cyfrowe prezentowane w Sklepie internetowym przez 24 godziny
na dobę za pośrednictwem Strony internetowej.

Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem
dochodzi
po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej opisanej poniżej.

Aby złożyć zamówienie, Klient musi:
1) wybrać produkt cyfrowy za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” w Sklepie internetowym,
2) uzupełnić dane osobowe niezbędne do dostarczenia produktu cyfrowego,
3) wybrać polecenie „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,
4) dokonać płatności.

Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) przez
Sklep internetowy. Od tego momentu umowę sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem
internetowym a Klientem uważa się za zawartą.

W przypadku braku danego produktu cyfrowego lub niemożności zrealizowania zamówienia z
innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu
ochrony swoich dóbr.

Wszystkie zamówienia są wysyłane niezwłocznie po dokonaniu płatności .

Produkt cyfrowy objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sklep internetowy wraz z
dokumentem sprzedaży, tj. fakturą VAT. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na
wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po
zaksięgowania wpłaty za produkt cyfrowy na koncie Sklepu internetowego.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych
osobowych w zamówieniu.
FORMY PŁATNOŚCI ZAMÓWIENIA
Płatności za realizację zamówienia można dokonać w następujący sposób:
● poprzez system płatności elektronicznych,
● płacąc kartą kredytową bądź debetową.
REKLAMACJA

Sklep internetowy wobec Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady,
ujawnione w ciągu dwóch lat od wydania produktu cyfrowego Konsumentowi, na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady względem Klienta
niebędącego Konsumentem.

Reklamację można złożyć e-mailem na adres: karkapisarka@gmail.com,

Składając reklamację Konsument powinien podać co najmniej: imię i nazwisko, dane kontaktowe,
nr zamówienia produktu cyfrowego, którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia
oraz wskazać czego się domaga.

Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Konsumenta o sposobie
jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail.

Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o
obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep internetowy nie
ustosunkuje się
do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane
przez Sklep internetowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ze względu na charakter sprzedawanych produktów cyfrowych (świadczenia, które z uwagi na ich
charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji
z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt cyfrowy.
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Klient ma prawo korzystać z produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym tylko na
własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna,
nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do
korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z produktu cyfrowego,
obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do
terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
1) wielokrotnego pobrania produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci
komputera,
2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu cyfrowego w całości lub w części,
techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania
produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie,
3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania produktu cyfrowego
techniką cyfrową.

Klient nie może udostępniać produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym innym
osobom.

Klient nie może i nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie
internetowym w całości lub we fragmencie,
2) komercyjnego wykorzystywania produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym,
3) modyfikowania produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym,

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z
produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym w sposób niezgodny z prawem lub
Regulaminem.

W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie
internetowym niezgodnie z prawem, Sklep internetowy może skierować roszczenia z tego tytułu
względem Klienta.
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Karolina Kołodziejczyk prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Karolina Kołodziejczyk (dalej: Administrator).

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Sklepu internetowego są wykorzystywane
zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi w zakresie ochrony danych lub
bezpieczeństwa informacji przepisami prawa.

Skorzystanie z formularza zamówienia wymaga podania danych osobowych niezbędnych do
złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane
w celu zawarcia umowy sprzedaży, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji
zamówienia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu
realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce
Prywatności.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na Stronie internetowej, w taki
sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność
z obowiązującymi przepisami prawa.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu wyłącznie w
zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia
istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania
Sklepu internetowego.

Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania umowy z Klientem
niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Sklepu
internetowego.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Leć do góry