Polityka Prywatności i Polityka cookies

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu: www.karkapisarka.pl
  dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest
  Karolina Kołodziejczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Kołodziejczyk,
  wpisana
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w Warszawie (02-677),
  przy ul. Cybernetyki 6b, NIP: 5213920690, (dalej: Administrator).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: karkapisarka@gmail.com.
 3. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
  przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22
  RODO.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej
  osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1) dostępu do danych,
  2) sprostowania danych,
  3) usunięcia danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) przenoszenia danych do innego administratora,
  6) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w
  oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest
  prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
  niezgodnie z przepisami.
 8. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika Serwisu.
  ZAMÓWIENIA
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonania
  zamówienia w Serwisie:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres e-mail,
  3) adres.
  4) numer telefonu
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
  Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu
  realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych
  i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
  a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Ponadto, po upływie tego terminu, dane
  osobowe mogą być przez Administratora przetwarzane w celach statystycznych.
  REKLAMACJE
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do złożenia
  reklamacji lub odstąpienia od umowy w Serwisie:
  1) imię i nazwisko,
  2) adres email,
  3) nr rachunku bankowego.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
  Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji w celu realizacji
  procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej
  lub procedury odstąpienia od umowy.
  FORMULARZ KONTAKTOWY
  Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności adres e-mail oraz inne informacje
  przekazane przez użytkownika Serwisu, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza
  kontaktowego.
  Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia
  odpowiedzi na przesłane pytanie.
  Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym
  udzielania odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza
  kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów,
  w szczególności będzie to odpowiednio czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie
  Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy
  informatyczne Administratora wykorzystywane na potrzeby realizacji współpracy, podmioty
  świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą
  działalnością Administratora
  i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy
  zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych
  zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom
  uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  10.Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie
  zapisywane w dziennikach zdarzeń.
  11.Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym
  do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego
  urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i
  statystycznych oraz w celu dostosowania od indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia
  dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te
  pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień
  dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
  12.Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na
  stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3) Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-mana
  ge-cookies
  4) Microsoft Edge:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-pri
  vacy-microsoft-privacy
  5) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  13.Administrator korzysta z usług firm zewnętrznych m.in. Google LLC.
  14.Administrator sugeruje, aby użytkownik Serwisu zapoznał się z Polityką Prywatności i cookies
  każdego podmiotu zewnętrznego.
  15.Polityka prywatności i cookies ma charakter informacyjny.
  16.Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności
  i cookies, o czym Administrator poinformuje użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie
  komunikatu w Serwisie.
  17.Polityka Prywatności i cookies obowiązuje od dnia 1.01.2022.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Leć do góry